Normativa de l’escola i pagaments:

  • Amb aquesta inscripció, manifesto la meva intenció com a pare, mare o tutor legal d’inscriure el meu fill/a a l’extraescolar d’anglès de McLanguage Center.
  • L’alumne es compromet a atendre les instruccions del professor i a respectar les normes internes de l’acadèmia, col·legi i/o AMPA.
  • Formes de pagament i terminis: domiciliació bancària de l’1 al 10 de cada mes, per avançat. En cas de devolució del rebut girat, aquest tindrà un recàrrec en concepte de gestió i despeses bancàries de 5 €.
  • Les baixes efectuades un cop començat el mes, no eximeixen del pagament del mes sencer en curs.